บริการทำเคลมให้ลูกค้า ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร 19,763 บาท