เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท ณ อายุ 55 AIA Annuity Smart (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2แสนบาท)

เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท ณ อายุ 55  ปี (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท)

AIA Annuity Smart | ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ระยะเวลาความคุ้มครอง จนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย* 20 – 50 ปี

ช่องทางการขาย ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ถึงเวลาวางแผนชีวิตเพื่อเริ่มวัยเกษียณอย่างมั่นใจและมีความสุข ให้เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2แสนบาท) ส่งเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 55 ปี รับเงินบำนาญรายงวด 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบปีกรมธรรม์ ที่อายุครบ 55 ปี จนถึงอายุ 90 ปี และรับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญาอีก 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่ออายุ 90 ปี

AIA Annuity Smart
เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

บริหารเงินออมอย่างชาญฉลาด Annuity Smart จัดบำนาญให้คุณเต็มที่ถึงอายุ 90 ปี

หากคุณกำลังมองหาสิ่งสำคัญเหล่านี้
1 เงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญ
ที่คุณเลือกได้เอง สอดคล้องกับ Life Style ในปัจจุบัน
2 เป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน
3 ต้องการมีเงินออมมากขึ้นจากการลดหย่อนภาษีฯ
ส่วนกรมธรรม์บำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติม) สูงสุด 200,000 บาท

AIA Annuity Smart


1492921116713• รับความคุ้มครองชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ย
ประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูง
กว่า


• รับเงินบำนาญรายงวด 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบปีกรมธรรม์
ที่อายุครบ 55 จนถึงอายุ 90 ปี และรับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญาอีก
15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่ออายุ 90 ปี


• การันตีเงินบำนาญ 15 ปี (หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญ
ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่าย
จนครบ 15 ปี)


• ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่จ่าย
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร. เอกชน
และเงินได้ที่เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 261)


เกี่ยวกับ เอไอเอ ประเทศไทย
การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย
เป็นการบริการเท่านั้น

คำเตือน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ภาพแสดงผลประโยชน์ และความคุ้มครองชีวิต AIA Annuity Smart @55
ตัวอย่าง ภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต เพศชาย อายุ 35 ปี

1493006864815

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง

11111รับความคุ้มครองชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ย ประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า


ผลประโยชน์

05รับเงินบำนาญรายงวด 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 65 ปี จนถึงอายุ 90 ปี และรับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญาอีก 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่ออายุ 90 ปี


ผลประโยชน์

ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อรวมเงินที่จ่าย
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย ร.ร. เอกชน
และเงินได้ที่เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 261)

สาระน่ารู้

กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ คืออะไร สัญญาประกันชีวิต ที่บริษัทจะบำนาญให้เมื่อผู้เอาประกันมีอายุถึงที่ระบุไว้ และถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนถึงช่วงเวลาที่จะได้รับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ

  • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันของประกันชีวิตแบบบำนาญ (ไม่รวมเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม)  สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194 และ 261)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *