สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (AIA PBCI)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ( AIA PBCI )

     ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยฯ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (AIA PBCI)
คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ก่อนอายุ 60) หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง*ก่อนอายุ 80 ปี     โดยบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันหลัก
ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ จนกว่าวันใดจะถึงก่อนระหว่าง ก) ข) หรือ ค)
เเเเเก) วันครบรอบกรมธรรม์ ที่ผู้ชำระเบี้ยฯ มีอายุครบ 80 ปี หรือ
เเเเเข) วันครบรอบกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกัน (ผู้เยาว์) มีอายุครบ 25 ปีหรือ
เเเเเค) วันสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ สุดแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
*โรคร้ายแรงหมายถึง 40 โรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้

โรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามสัญญาเพิ่มนี้ประกอบด้วย


กลุ่ม 1 กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก (Cancer and Brain Tumor)

1.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม(Invasive Cancer)
1.2 โรคเนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็ง(Bening Bran Tumor)


กลุ่ม 2 กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต (Heart, Circulatory and Respiratory System)

2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด(Aucte Heart Attack)
2.4 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ(Coronary Artery By-Pass Surgery)
2.5 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ(Cardiomyopathy)
2.6 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ(Open Heart Surgery for the Heart Valve)
2.7 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ด้า(Surgery to Aorta)
2.8 โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ(Primery Pulmonary Arterial Hypertension)
2.9 โรคหลอดลมปอดอุดกลั้นเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้าย(Severe chronic Obstructiv Pulmonary Disease or End-Stage Lung Disease)
2.10 โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด(Aplastic Anemia)


กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมองระบบประสาท/กล้ามเนื้อ
(Strok, Nervous and Musculosketetal system)

3.11 โรคหลอดเบือดในสมองแตกหรืออุดตัน(Major Stroke)
3.12 โรคหลอดเหลือในสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
(Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
3.13 ภาวะโคม่า(Coma)
3.14 โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์(Alzheimer’s Disease)
3.15 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
(Bacterial Meningitis)
3.16 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส(Viral Encephaliith)
3.17 โรคพาร์กินสัน (Parkinsoon’sDisease)
3.18 โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรลิส(Multiple Sclerosis)
3.19 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
(Motor Neuron Disease)
3.20 ภาวะอะแพลลิก
(Apallic Syndrome or Vegetative State)
3.21 อัมพาทของกล้ามเนื้อแขนหรือขา(Paralysis)
3.22 โรคโปลิโอ(Poliomyelitis)
3.23 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม(Muscular Dystrophy)


กลุ่ม 4 โรคเกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำตัญ
(The other major systems of the body)

4.24 ตับวาย(Chronic Liver Disease End-Stage Liver Disease or Liver Failure)
4.25 ไตวายเรื้อรัง(Chronic Kidney Failure)
4.26 โรคลำใส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง(Severe Ulcerative Colitis or Crohn’Disease)
4.27 โรคผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก(Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
4.28 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง(Fulminant Viral Hepetitis)
4.29 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
(Chronic Relapsing Pancreatitis)
4.30 ตับอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
(Lupus Nephritis from System Lupus Erythemtosus (SLE))
4.31 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
(Server Rheumatoid Arthritis)


 

กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง
และภาวะทุพพลภาพ

5.32 แผลไหม้ฉกรรจ์(Major Burn)
5.33 การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง(Major Head Trauma)
5.34 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
(Loss of Independent Living)
5.35 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเช้ิง ให้ความคุ้มครองก่อนผู้ชำระ
เบี้ยประกันมาอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(Total and Permanent
disability before reaches age 60)
5.36 ตาบอด(Blindness)
5.37 การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
(Multiple Root Avulsion of Brachial Plexus)
5.38 การสูญเสียความสามารถในการพูด
(Loss of Speech)
5.39 โรคเนื้อเยื้อผังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
(Necrotizing Fasciitis and Gangrene)
5.40 โรคเท้าช้าง(Elephantiasis)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *