สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี มีเงินปันผล AIA Excellent (Par)

AIA Excellent (Par) 20 ปี
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-4ilvo’]

 AIA Excellent Par  | แบบสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่ดีที่สุด สำหรับการวางแผนภาษีในอนาคต 20 ปี ได้ผลตอบแทนดีและได้เงินคืนทันทีเมื่อครบสัญญา ไม่ต้องรอระยะเวลานาน

ชื่อแบบประกัน เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA Excellent (Par)
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 20 ปี
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม สูงสุด 300%
ผลประโยชน์ เงินคืน** ตลอดสัญญารวม 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยภัยเริ่มต้น + เงินปันผล*
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA Excellent (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหตุ *กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลโดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้เมื่อ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี **กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี

จุดเด่นของแบบประกันนี้
ลงตัวทุกการวางแผนการเงิน สำหรับคนทำงานด้วยกรมธรรม์ AIA Excellent (Par)

  • วางรากฐานการบริหารการเงินให้คุ้มค่า 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำเพียง 8 ปี แล้วหยุดจ่ายได้เลย ไม่ขาดทุน
  • อัตราเบี้ยประกันภัยเหมาะสม ลงตัวสำหรับการออมเงินและได้รับความคุ้มครอง
  • ได้รับเงินคืนรายงวด** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 4 ปีของสิ้นปีกรมธรรม์ หากไม่มีความต้องการใช้เงิน สามารถสะสมไว้กับบริษัทฯ โดยได้ดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราขั้นต่ำ 2% ต่อปี
  • คุ้มค่ากับครบสัญญา 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้
  • พร้อมรับเงินปันผล* ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
  • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
  • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
  • ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์เอไอเอ สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ 172)

AIA Excellent (Par) -ออมเงินลดหย่อนภาษี
[/av_textblock] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-442qc’][/av_one_fifth] [av_three_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-3ji58′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-2j8tk’]

EXCELLENT PAR

ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
รับความคุ้มครองสูงสุด 20 ปี
01

รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11
และเพิ่มขึ้นเป็น 300 % ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนครบสัญญา

บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ได้รับเงินคืน** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปี
กรมธรรม์ที่ 4 รวม 4 ครั้ง และรับเงิน ณ ครบสัญญา 290% ของจำนวนเงิน
เอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 330% บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้
ให้ผู้เอาประกันในขณะยังมีชีวิตอยู่
04
ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
03
บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนครบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP

02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ

* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html
[/av_textblock] [/av_three_fifth] [av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-221lw’][/av_one_fifth] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-1bqrs’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-v58o’] ตัวอย่าง

สิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ เบี้ยประกันภัยหลักรายปี เงินคืนรายงวด* ลดหย่อนภาษ ได้คืน (บาท) กรณีคงเงินคืนรายงวดสะสม* ความคุ้มครองชีวิต**
อัตรา จำนวนเงิน (ฐานภาษี 30%) รับดอกเบี้ยปัจจุบัน 2.75 % จำนวนเงินเอาประกันชีวิต + จำนวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม
1 69,215 20,764 500,000
2 69,215 20,764 500,000
3 69,215 20,764 500,000
4 69,215 10% 50,000 20,764 50,000 500,000
5 69,215 20,764 51,375 500,000
6 69,215 20,764 52,788 500,000
7 69,215 20,764 54,239 500,000
8 69,215 10% 50,000 20,764 105,731 500,000
9 69,215 20,764 108,639 500,000
10 69,215 20,764 111,626 500,000
11 69,215 20,764 114,696 1,000,000
12 69,215 10% 50,000 20,764 167,850 1,000,000
13 69,215 20,764 172,466 1,000,000
14 69,215 20,764 177,209 1,000,000
15 69,215 20,764 182,082 1,000,000
16 69,215 10% 50000 20,764 237,089 1,500,000
17 69,215 20,764 243,609 1,500,000
18 69,215 20,764 250,308 1,500,000
19 69,215 20,764 257,192 1,500,000
20 69,215 290% 1,450,000 20,764 1,714,265 1,500,000
รวม 1,384,300 330% 1,650,000 415,290 1,714,265

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

กรณีรับเงินคืนรายงวด รวม 4 งวด เท่ากับ 50,000 X 4200,000 บาท

ณ ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  1,450,000 บาท

รวมรับตลอดสัญญา  1,650,000 บาท และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,650,000 + 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 680,990 บาท (กำไร)


กรณีคงเงินคืน* สะสมไว้กับบริษัท รับดอกเบี้ยอัตราปัจุบันที่ 2.75%     

เท่ากับ 1,714,265 บาท  และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,714,265 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 745,255 บาท (กำไร)

ประกัน สะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี ผลตอบแทนสูง
[/av_textblock] [/av_one_full] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrogr3fd’ admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *