สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งสตรี Lady Care และ Lady Care PLUS

ประกันโรคร้ายแรง Lady Care
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-pzql’] สัญญาเพิ่มเติม Lady Care และ Lady Care Plus

คือ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส เพราะเรารู้ว่า ผู้หญิงมีความต้องการที่ต่าง และได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ พลัส

  • ให้ความคุ้มครองมะเร็งสตรีระยะลุกลาม มะเร็งสตรีหมายถึง มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอด, และมะเร็งของรก
  • ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร เช่น เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร, ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร และ ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ อัตราการจ่าย ระยะเวลารอคอย
Lady Care Lady Care PLUS
1. มะเร็งสตรีระยะลุกลาม
    1.1 มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งปีกมดลูก, มะเร็งช่องคลอด และ มะเร็งปากช่องคลอด 100% 100% 90 วัน
    1.2 มะเร็งของรก (ชดเชยกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 100% 100% 1 ปี
2. มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม (จ่ายให้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย) 30% 30% 90 วัน
    2.1 มะเร็งปากมดลูกระยะไม่ลุกลาม
    2.2 มะเร็งเต้านมระยะไม่ลุกลาม
           2.2.1 กรณีทั่วไป 30% 30%
           2.2.2 กรณีมีการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า 30% + 20% 30% + 20%
                     สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 นี้ครบ จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามจริง แต่เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ2.2.1 และ 2.2.2 แล้วไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
                       50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแล้ว
           2.2.3 การทำศัลยกรรมหรือเสริมแต่งทรวงอก เนื่องจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าที่มีสาเหตุมาจาก
                       โรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามภายใน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเต้านมออก
3. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ 100% 100% 60 วัน
4. ศัยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
    4.1 ทำศัยกรรมฟื้นฟูกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนทำให้หน้าผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ 10% 10%
    4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก (ความรุนแรงระดับ 3)
          4.2.1 ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 60% 60%
          4.2.2 ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 35% 35%
          4.2.3 ไม่ต่ำกว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20% 20%
5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร 100% 1 ปี
6. ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร (จ่ายให้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย) หากผู้เอาประกัน 30% 1 ปี
    ได้คลอดบุตร และบุตรนั้นมีชีวิตรอดเกินกว่า 30 วันนับแต่วันเกิดและก่อนที่จะมีอายุครบ 2 ปีได้รับวินิจฉัยว่า
     มีความผิดปรกติกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
     6.1 Down Syndrome
     6.2 ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด
     6.3 หัวใจพิการแต่กำเนิด
     6.4 เส้นเลือดแดงใหญ่หัวใจสลับที่แต่กำเนิด
7. ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ 15% 1 ปี
      หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ โดยมีอาการหนึ่งดังต่อไปนี้
      7.1 ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย
      7.2 ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
      7.3 ครรภ์ไข่ปลาอุก
      7.4 เด็กตายคลอด
      7.5 ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด
8. การยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับกรณีทุพพลภาพ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติม Lady Care/ Lady Care Plus ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุ และอาชีพ
  • หาก สอบถามข้อมูลเพิ่ม รบกวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ และลักษณะงานที่ทำด้วยครับ เช่นเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลด้าน IT จะอยู่ใน office ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นต้น เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมจะพิจารณาตามความเสี่ยงของอาชีพ
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrogr3fd’ admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *